برداشت موقعیت موجود یک بنای تاریخی یا رولووه

اولین اقدام در شناسایی ، مرمت ، احیا و  آسیب شناسی و یا بصورت کلی توصیف یک بنای تاریخی مانند کاروانسرا، مسجد، آرامگاه، حمام و … برداشت و تهیه نقشه مطابق با وضع وجود بنا یا به عبارتی رولووه کردن ان است. رولووه کردن یک بنا ممکن است بصورت دستی و با استفاده از روشهای …

برداشت موقعیت موجود یک بنای تاریخی یا رولووه ادامه مطلب »